Informasjon om krepsefiske 2021

Her kommer informasjon om årets krepsesesong som starter 06.08.21. Vi ser oss nødt til å gjøre noen innstramninger fra foregående år.

19. juli 2021

Edelkreps (Astacus astacus) står på norsk rødliste for truede arter, der den er beskrevet som sterkt truet. Krepsepest og forringelse av habitat er hovedgrunnene. Noen bestander tåler dog et begrenset uttak.

Krepsefiske er underlagt både et nasjonalt og et lokalt regelverk som må følges for at bestandene skal være beskatningsdyktige fremover. Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglen

Grunnet stor pågang i våre vann rundt Oslo, en minkende bestand og trusselen fra krepsepest, må vi dessverre begrense antallet krepsekort for sesongen 2021.
Krepsekortene vil bli lagt ut på Inatur med et maks antall kort hver dag.
Baglimit på 20 kreps pr. kort blir innført i noen utvalgte lokaliteter.

Krepsepesten har nå nådd Langenvassdraget. Det er kort vei herfra og inn til Rausjømarka og derfra videre til andre lokaliteter rundt Oslo

  • Det er ekstremt viktig at man ikke bruker åte fra andre vassdrag når en krepser.
  • Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først for å unngå fare for spredning av krepsepest! Grundig soltørking er greit. Dette gjelder også for båter og kanoer.

Viktig!
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg minst én gang før den fanges!

Husk å sende inn fangstrapport til ofafiske@ofa.no

Del denne saken