Informasjon

Om OFA

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

 • På 30-tallet drev lokale jeger og fiskeforeninger kultiveringsarbeid med oppdrett og fiskeutsettinger i egen regi. Dette kostet penger og man så raskt at et samarbeid måtte til for å dele kostnadene. Samtidig ble planene lagt for å gjøre fisket i marka mer tilgjengelig for allmennheten. Slik så OFA dagens lys i 1936, etter et initiativ fra Arbeidernes Jeger og Fiskeforening og Oslo Sportsfiskere.
 • Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av OFA etter avtaler med Oslo Kommune og Løvenskiold. Tilstøtende kommuner gav etter hvert støtte til virksomheten. OFA administrerer kultiveringen av drøyt 500 vann, tjern og putter rundt Oslo. I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo Kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.
 • OFAs nedslagsfelt dekker både Oslo og deler av flere nabokommuner i Viken.
 • OFA er en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger og fiskeforeninger tilsluttet NJFF.
 • OFA’s hovedmål:
  • OFA skal tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve sitt fiske innenfor OFA`s virkeområde
  • Folk flest skal kjenne mulighetene for å fiske i Oslomarka
  • OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon, basert på en profesjonell administrasjon og engasjerte frivillige
  • OFA skal drives på nonprofit basis og ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte mål
 • Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag ca. 150 personer på 41 arbeidslag fordelt på 9 områder, som utfører arbeid tilsvarende minst 2500 timer. Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, stamfiske, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker. I disse legges det ut gyte- og kalkgrus, det bygges terskler, tilrettelegges skjulmuligheter i form av store steiner og røtter, graves dype overvintringskulper og det fanges mink. Bekkene må stadig vedlikeholdes. Annet arbeid består av plukking av søppel/renovasjon samt fiskeoppsyn. Noen ørretvann har også for stor rekruttering. I flere av disse drives det ulike uttynningsprosjekter med finmaskede garn, ruser og el-apparat. Uttynningsfiske av abbor har derimot vist seg å være meningsløst, så det er historie. I tillegg kommer nye arbeidsoppgaver som oppdatering og drift av OFA.no og vår facebookside.
 • På settefiskanlegget for Oslomarkaørret i Sørkedalen har OFA en administrasjon på 4 personer: Daglig leder, Fagkonsulent/ Anleggsbestyrer, Driftsansvarlig og en Markakonsulent.
 • OFA`s inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert inntekter fra salg av fiskekort/krepsekort samt salg av egne publikasjoner (80%). Øvrige 20 prosent er kommunal støtte.
 • Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka!
 • Ett sesongfiskekort gir rett til sportsfiske i alle Oslomarkas rundt 500 vann, tjern og elver. Sesongen starter 01.01. Sesongfiskekortene finnes i kategoriene voksen og famile (familiemedlemmer med samme bostedsadresse). Det selges også 1-døgns- og 3-døgnsfiskekort. Krepsekort er kun døgnkort. Sesongen i Akerselva starter 01.07. og slutter 30.09, med strekka fra fisketrappa og opp til Hengelåsbrua med slutt den 31.08. Her selges det sesongkort og døgnkort, men du må løse statlig fisketrygd i tillegg (gjelder kun fiske av laks/sjøørret på elv). I 2020 passerte OFA endelig 10.000 solgte fiskekort for året, enda til før året er omme!
 • Ved OFA`s settefiskanlegg for ørret i Sørkedalen
  • Det hentes 90.000-100.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år, rogna kommer fra Nordmarkas 3 vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk. Stamfisket drives med ruser, siden det er mest skånsomt for stor fisk. All stamfisk slippes tilbake etter stryking. Oslomarka kjennetegnes ved at det er svært mange små skogstjern med begrensede gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. De små bekkene er ofte utsatt for å tørke ut eller bunnfryse, og mange er for sure. Poenget med settefisknalegget er derfor å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3år), og så slippe de tilbake i vannene der de hører hjemme når de er blitt store nok.
  • Årlig settes det ut rundt 30.000 stk. 1-3 årige ørreter (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer. Noen år hvor vi har et overskudd på anlegget, og dette settes som yngel i bekker og elver, i første rekke der det har blitt stamfisket (gjerne litt lengre opp i elvene en det gytefiskene klarer selv). Det er alltid en fordel å fylle opp klekkeriet med et overskudd av rogn, i tilfellet det skulle skje noe uforutsett.
 •  De største fiskene som er registrert i Oslomarka (ørret)
  • 6.8 kg på stang i Bjørnsjøen
  • 10 kg (anslått) ved stamfiske i Storflåtan
  • 10 kg (anslått) ved stamfiske i Spålselva
  • 11,3 kg i garn (fastboende fiskerettighetshaver) i St. Sandungen
 • For å opprettholde best mulig vannkvalitet, for både fisk og næringsdyr, kalker Fylkesmannen i samarbeid med OFA de mest utsatte vannene. Det går med ca 70 tonn kalk til rundt 50 vann. Vannene kalkes med kalksteinsmel fra helikoter. Det tas årlige vannprøver for å vurdere behovet. Kalkingen gjennomføres på sommeren. Datoene publiseres i forkant på OFA-siden.
 • OFAs publikasjoner (se nærmere omtale under egen link på forsiden). Selges i den nye nettbutikken og i mange av sportsbutikkene i og rundt Oslo. Ubestilte, innsendte bilder kan brukes vederlagsfritt i OFAs publikasjoner og av OFAs samarbeidspartnere.
  • Fiskekartboka, er en sportsfiskeguide over alle vann, tjern og elver du kan fiske i med OFAs fiskekort. Kart og tabeller gir oversikt over hvilke fiskearter som finnes i hvert enkelt vann med jevnlig oppdaterte bestandsestimeringer.
  • Fiske i Oslomarka, jubileumsboka utgitt i forbindelse med 75-årsdagen til OFA. Her kan man lese om historien til fisket i marka og hvordan OFA har utviklet seg fra mellomkrigstiden til den moderne tid.
  • Fiskestellheftet, er i utgangspunktet laget for kultiveringslagene for å gi alle en oversikt over hva OFA er og hvilke prinsipper som ligger til grunn for den kultiveringen vi driver i marka. Men det inneholder også stoff som kan komme til nytte for andre som er interessert i økologi og kultivering av innsjøer og elver. Kan bestilles fra settefiskanlegget.