Bekjempelse av mink i Oslomarka

Mink er en betydelig predator, som dessverre forsyner seg av den fineste og mest produktive delen av fiskebestanden i vannene våre.

20. oktober 2022

«Mink (Neovison vison) er en Nord-Amerikansk art som ble innført til Norge i forbindelse med pelsdyroppdrett. Rømminger fra minkfarmer førte etter hvert til at minken spredte seg over hele landet. Minken er knyttet til vann og vassdrag og finnes fra den ytterste skjærgården til høyt opp i fjellet. Det er et vidt spekter av arter som utsettes for predasjon fra mink, og spesielt kolonihekkende sjøfugl kan være utsatt. Mink er vurdert til «svært høy risiko» (SE) i fremedartsbasen basert på den landsdekkende utbredelsen, stort invasjonspotensial og sterke negative effekter på en rekke arter, hvorav flere rødlistet.»
( https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/16 )

OFA har søkt og blitt tildelt midler fra Oslo fylkeskommune til bekjempelse av denne uønskede predatoren i Oslomarka.

Åte til fellene skaffes i forbindelse med tynningsfiske og ligger klart i frysere til fellene skal ut. Fellene må plasseres naturlig inn i terrenget og krever en del «byggevirksomhet», fordel med god overføring av kunnskap og erfaring i frivillighetsapparatet til OFA. Ved styrtregn og endret vannføring i bekkene må fellene flyttes og «bygges» inn i terrenget på nytt.
Fellene følges opp hver tredje dag, og en runde tar for oss i Nordmarka nord rundt 3 timer.

Det er et viktig arbeid i Oslomarka hvor det er mange små bekker der gytefisken er et lett bytte for minken. Den dreper ikke bare det den trenger til mat, men dreper all fisk som er tilgjengelig, derfor ligger det også en del død fisk langs bekkene som den ikke bryr seg om å ta med seg engang.

Her finner dere  «handlingsplan mot mink» fra Miljødirektoratet

Del denne saken