Årsmøte 2024

2024 ble et utfordrende år økonomisk med økende priser på alt av forbruk for å drive organisasjonen, samt svekket kjøpekraft hos forbrukene. Allikevel ble det solgt over 9.000 fiskekort for andet år på radd og vi har inspirert flere tusen barn, unge og familier gjennom året sammen med våre 19 medlemsforeninger, grunneiere, rettighetshavere og andre samarbeidspartnere.

5. april 2024

Helt fra starten av året ble vi utfordret av et lavt salg av sesong-fiskekort, noe som ga virkninger gjennom hele året. Vi så at det ikke var vilje til å bruke penger på ting som ikke var nødvendige og i tillegg hadde vi en sen vår, og et variert vær med høy varme og senere mye regn frem mot høsten.

Vi har hatt enda et år med bra drift av kultiveringsanlegget. Vi har hatt optimale hygieneforhold og gode driftsrutiner. Tilbakemeldingene fra veterinæren har vært positive og uten anmerkninger. Klekking i starten av året gikk bra og det var god kvalitet på fisken som ble satt både på våren og høsten.

Å drive et moderne kultiveringsanlegg krever mye vedlikehold og utskiftning av deler. Både vann og strøm er dyrt, og vi er helt avhengige av støtteordninger for å drive anlegget. Vi har igjen i år vært kostnadsbevisste gjennom hele året.

Selve RAS-anlegget er nå 8 år gammelt og utgiftene til vedlikehold begynner å øke betydelig. I 2023 har vi hatt store uforutsette utgifter både på selve RAS-anlegget og generelt. Vi har hatt ekstra utgifter til ventilasjonssystem, reparasjon av kjøleelement til fôrlageret, utskiftning av pumper, utskifting av PC til avlesing og styring av RAS’en, feilsøkinger og reparasjon av oksygengenerator samt utskiftning av kretskort i UV-enhetene. Dette er utgifter utenom normal service.

Vi kom ut med et underskudd etter finans på -kr. 245.437.

Vi ser en økende interesse og engasjement på sosiale medier både på Facebook og Instagram, hvor vi har en økning av følgere på henholdsvis 5% og 3% i 2023. Flere enn 200 innlegg har gjennom året vært med på å informere og inspirere.

Vi ser også en økning i rekrutteringen til frivillighetsapparatet og har i løpet av 2023 fått rekruttert 19 nye frivillige, som svare til en 11% økning. Nordmarka Øst og Akerselva, var lokasjoner som hadde behov for flere folk og hvor det har lykkes å få flere frivillige på plass.

En milepæl var å få godkjent planen for kultivering av Oslomarka – et dokument som forteller noe om fremgangsmåten for kultivering, utfordringene i marka og en konkret tiltaksplan for hvert vann. I mai 2023 ble planen godkjent av Miljøavdelingen i Oslo kommune og på vår hjemmeside kan dere lese om kultiveringen.

Bra fremmøte og god dialog

13 av 19 medlemsforeninger var representert på årsmøtet. Oslo kommune var representert med tre av tre representanter, Bærum kommune med en representant og Lørenskog var representert med en av to mulige representanter.

Rettighetshavere/grunneiere; Løvenskiold var representert med en representant og Krokskogen Almenningsrettigheter var til stede med to av to representanter. Det var positivt at det var så bra oppmøte fra alle parter og totalt 36 stemmeberettigede av 55 var møtt inn til årsmøte. Dette er en større andel en fjoråret.

Der var ingen innkommende forslag til årsmøtet.

Olav Løvli fra valgkomiteen kunne presentere komiteens forslag til styret for kommende periode.

Valg av foreslåtte personer til styret i henhold til valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen forslag om motkandidater til postene som var på valg.

Oppnevnte representanter fra Oslo kommune informerte om at Oslo kommune igjen er interessert i å være med i styret, hvilket årsmøte var positive til, og representantene vil komme tilbake med en skriftlig bekreftelse samt forslag til hvem som stiller som representant og vara for Oslo kommune i styret til OFA.

Bjørn Frode Torp, som har vært ansatt som Daglig leder i OFA gjennom 16 år og etterfølgende vært i styret i fire år, hadde sagt fra om at han kunne gi plass til nye og yngre krefter i styret. Styreleder takkede for den store innsatsen som Bjørn har gjort i OFA, både som ansatt og som en del av styret.

Der var en god dialog og innspill til diverse emner. Blant annet innspill omkring mer oppsyn og synlighet i marka samt utsendelse av e-post til kunder om å huske å forny/kjøpe fiskekort.

De nye oppnevnte representanter fra Oslo kommune hadde gode spørsmål til jobben omkring organiseringen, endringene av vedtektene fra siste års årsmøte med balansering av stemmeretter, opphevelsen av krav om medlemskap i NJFF samt involvering av kvinner og engasjementet i Akerselva.

Takk til Ole Johan Haakensveen som tok på seg oppgaven som ordstyrer på årsmøtet.

Vi vil også rette en stor takk til hele det frivillige apparatet som har ytet en stor innsats igjen i år og takk til våre medlemsforeninger, grunneiere, rettighetshavere og kommuner for et godt samarbeide.

 

Informasjon om forberedelse til årsmøte ble sendt ut i desember 2023.

Innkalling til årsmøte 2024, forslag til dagsorden og selve årsberetningen 2023 ble sendt 6. mars og publisert her.

Innkalling og Årsberetning for 2023 kan lastes ned her

Protokoll OFA årsmøte 2024 kan lastes ned her

Med vennlig hilsen

Claus Hedeager Pedersen
Daglig leder

Oslomarkas Fiskeadministrasjon – OFA
Sørkedalsveien 617
0758 Oslo
claus@ofa.no
www.ofa.no

Del denne saken