Årsmøte 2023

2022 ble et godt år på mange områder. Sammenlignet med 2019, hadde vi en fremgang i salget av fiskekort på 15% og en forventet nedgang fra 2021 på -15%.

31. mars 2023

Ettersom det var usikkerhet forbundet med økende utgifter til strøm, vann og fôr, gjorde vi kun de aller mest nødvendige investeringer på anlegget og kom ut med et overskudd på kr. 125.000.

Vi ser en økende interesse og engasjement på sosiale medier både på Facebook og Instagram, hvor vi har en økning av følgere på henholdsvis 5% og 8% i 2022. Flere enn 200 innlegg har gjennom året vært med på å informere og inspirere og på Facebook nærmer vi oss snart 10.000 følgere.

Til årsmøtet hadde styret to forslag om vedtektsendringer samt forslag om at arbeidet med organisasjonsutvikling skal fortsette med en utvidet arbeidsgruppe i 2023.

Formålet med endringene er å bidra til en mer demokratisk styringsmodell ved årsmøtet, og åpne opp for enda mer frivillig arbeid. Dessuten vil forslagene være med på å fastholde dagens gode frivillighetsapparat og å tiltrekke enda flere engasjerte frivillige.

Årsmøtet vedtok styrets tre forslag, samt valgkomiteens innstilling for 2023. Alle vedtektsendringene ble vedtatt og dere kan se nye vedtekter for OFA under.

Enkelte foreninger hadde innsigelser til vedtektsendringene. Det handlet henholdsvis om styrets oppnevnelse av områdeansvarlige og fordelingen av stemmerettene.

Det var ingen motforslag eller forslag til justeringer av forslagene fra foreningene som hadde innsigelser, hverken før eller under årsmøtet.

  • Forslaget som gjør det enklere for folk som ønsker å jobbe frivillig i OFA ble vedtatt. Det var to stemmer imot.
  • Forslaget som gjør at alle 19 medlemsforeningene har samme innflytelse på årsmøtet, til tross for at noen foreninger har flere frivillige enn andre, ble vedtatt. Dette forslaget gir i tillegg samarbeidspartnere og oppdragsgivere som kommunene og grunneiere mer innflytelse på årsmøtet. Det var tre stemmer imot.
  • Siste forslag om å få tilslutning til å fortsette arbeidet med utviklingen ble enstemmig vedtatt.

Se forslag til endringer i sin helhet ved å klikke på lenken til årsberetningen under.

16 av 19 medlemsforeninger var representert på årsmøtet. Oslo kommune, Bærum kommune og Løvenskiold var representert som rettighetshavere/grunneiere.

Ved valg av styreformann var det ønske om lukket, skriftlig avstemning. Det kom ikke forslag om motkandidater. Det var 4 blanke stemmer og 32 stemmer for gjenvalg av styreformann.

Det var god dialog og innspill til diverse emner, blant annet reparasjon av taket på kultiveringsanlegget. Takets dårlige forfatning, som har vært kjent i mange år, burde har vært tatt tak i tidligere og krever nå flere midler for å bli utbedret. Gjennomføring av oppsyn i marka ble også diskutert, samt utviklingen av salgskanaler og henvendelser fra folk som ønsker å jobbe som frivillig.

En stor takk til Kjetil Langgaard som nå går ut av styret og til Gunn Bjerke som har sittet som varamedlem. Takk også til Ole Johan Haakensveen som også i år tok på seg oppgaven som ordstyrer på årsmøtet.

Vi vil også rette en stor takk til hele det frivillige apparatet som har ytet en stor innsats igjen i år og takk til våre medlemsforeninger, grunneiere og kommuner for et godt samarbeide.

Innkalling og årsberetning for 2022 kan lastes ned her

Protokoll OFA årsmøte 2023 kan lastes ned her

Vedtekter OFA f.o.m. 24. mars 2023 kan lastes ned her

Med vennlig hilsen

Claus Hedeager Pedersen
Daglig leder

Del denne saken