I de utvalgte Fluefiskevannene er det størstemål for ørret på 35cm. Her skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen. Ørret fra 25 til 34cm kan beholdes. I disse vannene gir fiskekortet kun rett til tradisjonelt fluefiske hvor snøret utgjør kastevekten.

Dette er et kultiveringstiltak for er å gi et mest mulig variert fisketilbud. Målrettet storfiskkultivering, i et bynært område med høyt fisketrykk, fordrer en form for størstemålsbegrensning/maksmål.
 
Tradisjonelt fluefiske er den fiskemetoden som gir lavest sjanse for å skade en ørret som skal slippes ut igjen. Fiskekortet gir derfor kun rett til å bruke fluestang i disse vannene. Redskapsbegrensingen er egentlig en indirekte effekt av størstemålsbehovet, men kategorien ble likevel kalt for "Fluefiskevann". De fleste markaørreter tas på svært korte kast. Alle som kommer seg helt inn til disse tjerna, kan enkelt lære seg å kaste langt nok med flue til å få fisk her. Det er dessverre ikke mulig i praksis å håndheve et mer komplisert regelverk med anledning for fluedupp, mothakeløse kroker, noen få spesifiserte isfiskemetoder, e.lign.
 
I de fleste skogsvannene i Oslomarka vokser ørreten raskt frem til den blir drøyt 30cm, deretter brukes mer og mer av energien til gyteprosesser fremfor videre vekst. For at en mellomstor ørret skal rekke å vokse seg skikkelig "stor", og gi en høyere sportsfiskeverdi, så trenger den god tid på seg. Ørret som når grensen på 35cm i disse vannene, skal derfor få lov til å vokse sakte videre. Merkeprosjektene har vist at den aller største fisken i marka har en høy fangbarhet i de små og mellomstore tjerna.
 
Fluefiskevannene kultiveres etter en litt annen strategi med mer begrenset supplering av settefisk. Målet er å skape noen få vann med små bestander av eldre ørret som skal slippes ut igjen, siden det er det mange av dagens fiskekortkjøpere ønsker seg.
 
Matverdien til en gammel ørret i disse skogstjerna er dessuten normalt vesentlig lavere, enn for yngre fisk under størstemålet.
 
Fluefiskevann: Kun tradisjonelt fluefiske er tillatt, der snøret utgjør kastevekten. Størstemål for ørret er 35 cm.
Nordmarka:  Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Rypetjern og Veslesjøen 
Bærumsmarka:  Svartvann (ved Haslumsæter Kapell) og Triungsvann 
Krokskogen:  Møkkalitjerna og Sakromstjern 
Østmarka:  Biritjern, Grastjern og Tretjerna (nord for Eriksvann)